החברה העירונית ראשון לציון, תרבות, ספורט, נופש - עמוד הבית

החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ
טאבים צד
דלג על טאבים צד
אזור כפתורי הרשמה לפעילויות החברה
סוף אזור כפתורי הרשמה לפעילויות החברה

תקנון פרס ראש העירייה על יצירתיות בשפה העברית ע"ש מאיר אריאל

 

מטרת הפרס 

1. עיריית ראשון לציון (להלן:"העירייה") מתכבדת להעניק מידי שנה את פרס ראש העירייה על יצירתיות בשפה העברית ע"ש מאיר אריאל (להלן:"פרס ראש העירייה").

2. פרס ראש העירייה נועד לבטא  הוקרה על יצירה אומנותית, הגותית אשר טבעה את חותמה או הביאה לידי הנגשת השפה העברית ואוצרותיה לקהלים גדולים וחדשים.

3. פרס ראש העירייה יוענק במסגרת כנס השפה העברית אשר נערך מידי שנה בראשון לציון.

סכום הפרס

4. גובה הפרס יעמוד על 50,000 ₪.

5. עיריית ראשון לציון תהיה רשאית בכל שנה לקבוע ו/או לשנות את גובה הפרס לאותה שנה והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אין באמור, כדי לגרוע מזכותה של העירייה להחליט להפסיק ו/או להשעות את חלוקת הפרס לתקופה מסוימת ו/או בכלל.

כללי

6. בכוונת העירייה להעניק את הפרס מידי שנה אך אין היא מחויבת לעשות כן, והיא תהיה רשאית בכל שנה לבחון את אופן מתן הפרס ו/או גובהו באותה שנה ו/או להחליט על הפסקת מתן הפרס והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. ההחלטה לקיים הליך הענקת פרס ראש העירייה תתקבל, בין היתר, בכפוף לשיקולים תקציביים, מקצועיים וציבוריים של העירייה.

7. בכפוף לאמור בסעיף 5 לעיל, לא מתחייבת העירייה להעניק את פרס ראש העירייה לאדם או לגורם אחד.

8. פרס ראש העירייה יוענק ללא התחייבות הזוכה לכתיבה כלשהי בשנת זכייתו, ועדת הפרס תשאף לכך שהזוכה יקדיש את זמנו לקידום היצירה ופיתוח השפה העברית. 

9. ועדת הפרס תהיה רשאית להחליט על תוספות ו/או שינויים בתקנון הפרס.


תנאי סף למועמדות

10. זכאים להגיש מועמדות אנשים שהם תושבים ו/או אזרחים במדינת ישראל המתגוררים בה דרך קבע; לעניין מגורי הקבע, ועדת הפרס והועדה המקצועית של ועדת הפרס, תהיינה רשאיות לקחת בחשבון תקופת היעדרות מישראל שאינה פוגעת בזיקה המשמעותית של המועמד לישראל.

11. מועמדות לפרס ראש העירייה תתייחס אך ורק לאדם שהוא בין החיים.

12. זכאים להגיש מועמדות מי שעשייתו השאירה חותם הטבוע בשפה ובעברית.

13. היצירה אשר תוגש לשם קבלת פרס ראש העירייה מחייבת מינימום של שלוש שנים עשייה מוכחת .

14. מועמדות לפרס ראש העירייה תוגש על ידי המועמד או על ידי גורם שלישי אשר קיבל את הסכמתו של המועמד טרם הגשת המועמדות. הגשת המועמדות תיעשה בהתאם לנוהלי פרס ראש העירייה. 
ועדת הפרס

15. ועדת הפרס תמנה שבעה חברים. חברי ועדת הפרס יתמנו ע"י ראש עיריית ראשון לציון.

15.1 ראש העיר ראשון לציון יהיה חבר בוועדת הפרס וישמש כיו"ר ועדת הפרס.
15.2 שניים מחברי וועדת הפרס יהיו אנשי אקדמיה מתחום השפה או הספרות או היצירה בשפה העברית.
15.3 שלושה מחברי וועדת הפרס יהיו מעובדי עיריית ראשון לציון ו/או ממנהלי החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ (להלן:"החברה העירונית").
15.4 אחד מחברי וועדת הפרס יהיה מחזיק תיק התרבות במועצת העיר ראשון לציון.
15.5 ששת חברי ועדת הפרס המפורטים בסעיפים 15.2 ו – 15.4 לעיל, ימונו על ידי ראש עיריית ראשון לציון  מידי שנה מחדש ובלבד שבשנה זו יוענק פרס ראש העירייה.

16. יו"ר ועדת הפרס ישב בראש כל ישיבה של ועדת הפרס.

17. מנהלת הרשות לתרבות בחברה העירונית תשמש כרכזת וועדת הפרס והוועדה המקצועית.

18. ועדת הפרס תמליץ ליו"ר ועדת הפרס על המועמדים המתאימים לכהן כחברי הוועדה המקצועית לועדת הפרס. הפניה ומינוי מועמדים לוועדה המקצועית תהיה ע"י יו"ר וועדת הפרס כקבוע בסעיף 27 להלן.

19. וועדת הפרס תתכנס לשם אישור המועמד אשר נבחר ע"י הועדה המקצועית כמתאים ביותר ותכריז עליו כזוכה בפרס ראש העירייה. וועדת הפרס תאשר גם את המועמד אשר נבחר על ידי הוועדה המקצועית ואשר דורג במקום השני, כך שאם מכל סיבה שהיא לא יוכל המועמד שנבחר ראשון לזכות בפרס ראש העירייה יוענק פרס ראש העירייה למועמד המדורג שני.

20. למען הסר ספק, יובהר כי המועמד אשר דורג במקום השני לא יזכה בפרס כלשהו וכן דבר בחירתו למקום השני לא  יפורסם כלל.

21. במקרה בו יהיה שוויון או מחלוקת בהצבעות ועדת הפרס תהיה לראש העירייה זכות מכרעת.

22. ועדת הפרס תאשר את הזוכה בפרס ראש העירייה עד שבעה ימים טרם מועד מתן פרס ראש העירייה.

23. חבר ועדת הפרס לא יהיה נתון לחשש לניגוד עניינים ולא יגיש מועמדות לפרס ראש העירייה באותן שנים בהן כיהן כחבר ועדת הפרס. התעורר חשש לניגוד עניינים, יתפטר חבר וועדת הפרס או יביא את העניין בפני יו"ר ועדת הפרס אשר יכריע באישור היועץ המשפטי של החברה העירונית בדבר קיום חשש לניגוד עניינים או העדרו של חשש כזה. נמצא חשש כאמור יתפטר חבר ועדת הפרס.

24. נבצר מחבר ועדת הפרס למלא את תפקידו דרך קבע, לרבות התפטר או נפטר, ימנה חבר הנאמנים חבר אחר במקומו.

הוועדה המקצועית של ועדת הפרס (להלן:"הוועדה המקצועית")

25. תפקידה של הוועדה המקצועית הינו לבחור מכל המועמדים אשר יגישו מועמדותם את  המתאים ביותר לזכייה בפרס ראש העיר. המועמד אשר יבחר ע"י הוועדה המקצועית כמועמד המתאים ביותר לזכייה בפרס ראש העירייה יועבר לאישור ועדת הפרס.

26. ועדת הפרס תמליץ מידי שנה על מועמדים ראויים להיות חברים בוועדה המקצועית וזאת על פי על פי סדר העדיפויות שיקבע ע"י וועדת הפרס. הוועדה המקצועית תהא בת שלושה חברים.

27. הוועדה המקצועית תתמנה ותכלול: שנים מחבריה יהיו אנשי אקדמיה בתחום מדעי הרוח או השפה העברית ואחד מחבריה מנכ"ל החברה העירונית.

28. יו"ר ועדת הפרס יפנה למועמדים להתמנות כחברי הוועדה המקצועית לפי סדרי העדיפויות אשר יקבעו על ידי ועדת הפרס וימנה את שלושת חברי הוועדה המקצועית.

29. חברי הוועדה המקצועית חייבים לשמור בסודיות הן את עובדת מינויים לכהן בוועדה המקצועית והן את מהלך עבודתם, לרבות זהות המועמדים, עד לאחר פרסום שמות הזוכה/ים בפרס ראש העירייה.

30. יו"ר ועדת הפרס או מי מטעמו או אשר ימונה על ידו, ישתתף בישיבות הוועדה המקצועית ויציג בפניהם את מטרות פרס ראש העירייה ונהליו.

31. לפני ישיבת הוועדה המקצועית הראשונה ינחה יו"ר ועדת הפרס את חברי הוועדה המקצועית ובין היתר, יתבקשו הם לעיין בשאלונים זמן סביר טרם הישיבה הראשונה ולעבוד בצורה יסודית וראויה.

32. לקראת ישיבת הוועדה המקצועית, יערוך כל שופט את נימוקיו לרשימת המומלצים לפרס ראש העירייה מטעמו. רשימה זו תועבר לפני ישיבת הוועדה המקצועית לרבות הנימוקים לבחירתו.

33. הוועדה המקצועית תתכנס בהרכב מלא לשם בחירת הזוכה בפרס ראש העירייה. המועמד אשר נבחר ע"י הועדה המקצועית כזוכה בפרס ראש העירייה יועבר לאישור וועדת הפרס. הוועדה המקצועית תקבע גם את המועמד אשר ידורג שני, מועמד זה יעלה גם כן לאישור וועדת הפרס.  שני המועמדים האמורים יעלו לאישור וועדת הפרס כזוכה וכמועמד השני בטיבו כך שאם מכל סיבה שהיא לא יוכל המועמד שנבחר כזוכה לזכות בפרס ראש העירייה יוענק פרס ראש העירייה למועמד השני בטיבו.

34. למען הסר ספק, יובהר כי המועמד אשר דורג במקום השני לא יזכה בפרס כלשהו וכן דבר בחירתו למקום השני לא  יפורסם כלל.

35. הוועדה המקצועית תקבל החלטותיה בהצבעת רוב. בתום ישיבתה האחרונה תערוך הוועדה המקצועית "פרוטוקול החלטות" הכולל את נימוקי ההחלטות עליו יחתמו כל חברי הוועדה המקצועית.

36. חבר הוועדה המקצועית לא יהיה נתון בחשש לניגוד עניינים בשיפוט המועמדויות שהוגשו להענקת פרס ראש העירייה, ולא יגיש מועמדות לפרס ראש העירייה באותה שנה בה כיהן כחבר הוועדה המקצועית. התעורר חשש לניגוד עניינים בשיפוט המועמדים שהוגשו, יתפטר חבר הוועדה המקצועית.

37. נבצר מחבר הוועדה המקצועית למלא את תפקידו דרך קבע, לרבות התפטר או נפטר, ימנה יו"ר וועדת הפרס חבר אחר במקומו.


נהלי פרס ראש העירייה

38. החברה העירונית תדאג לפרסם זמן סביר טרם הענקת פרס ראש העיירה מודעה מתאימה בעיתונות היומית הארצית טרם מועד מתן הפרס. המודעה האמורה תודיע לציבור על האפשרות להגיש מועמדות לפרס ראש העירייה.

39. המבקש להגיש מועמדות יפנה על פי ההנחיות שתפורסמנה במודעה לקבלת שאלון ותקנון הפרס. מועמד לפרס יתבקש לצרף בדף נלווה ומודפס את רשימת יצירותיו, בחלוקה לפי: שם היצירה, סוגה, שם ההוצאה ושעת ההוצאה.

40. החברה העירונית תדאג למסור את שאלוני המועמדים ונספחיהם לחברי הוועדה המקצועית ו/או וועדת הפרס זמן סביר מראש לפני ישיבתם הראשונה.

41. החברה העירונית תהיה אחראית לארגון הפקת תהליך מתן פרס ראש העירייה במסגרת כנס השפה העברית החל בראשון לציון או במועד אחר כפי שיורה ראש העירייה.

42. כאמור, הענקת פרס ראש העירייה תיערך במעמד פומבי במהלך כנס השפה העברית אשר נערך מידי שנה בראשון לציון.

43. הודעה על החלטת ועדת הפרס תימסר לזוכה/ים בלבד. פרס ראש העירייה ישולם לזוכה/ים בהתאם ובכפוף לנוהלי התשלום בעיריית ראשון לציון.

44. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לנשים וגברים כאחד למרות היותו מנוסח בלשון זכר.         

   

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד