החברה העירונית ראשון לציון, תרבות, ספורט, נופש - עמוד הבית

החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ
טאבים צד
דלג על טאבים צד
אזור כפתורי הרשמה לפעילויות החברה
סוף אזור כפתורי הרשמה לפעילויות החברה

תקנון פרס ראש עיריית ראשון לציון

פרס ראש עיריית ראשון לציון  על יצירתיות בשפה העברית

ע"ש מאיר אריאל

 

תקנון

מטרת הפרס  

1.         עיריית ראשון לציון (להלן:"העירייה") מתכבדת להעניק מידי שנה את פרס ראש העירייה על יצירתיות בשפה העברית ע"ש מאיר אריאל (להלן:"פרס ראש העירייה").

2.         פרס ראש העירייה נועד לבטא הוקרה על יצירה אומנותית או הגותית אשר טבעה את חותמה או הביאה לידי הנגשת השפה העברית ואוצרותיה לקהלים גדולים וחדשים.

3.         פרס ראש העירייה יוענק במסגרת כנס השפה העברית אשר נערך מידי שנה בעיר ראשון לציון.

 

סכום הפרס

4.         גובה הפרס יעמוד על 36,000 ₪.

5.         עיריית ראשון לציון תהיה רשאית בכל שנה לקבוע או לשנות את גובה הפרס לאותה שנה והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אין באמור, כדי לגרוע מזכותה של העירייה להחליט להפסיק או להשעות את חלוקת הפרס לתקופה מסוימת או בכלל.

 

כללי

6.         בכוונת העירייה להעניק את הפרס מידי שנה, אך אין היא מחויבת לעשות כן, והיא תהיה רשאית בכל שנה לבחון את אופן מתן הפרס או גובהו באותה שנה או להחליט על הפסקת מתן הפרס, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. ההחלטה לקיים הליך הענקת פרס ראש העירייה תתקבל, בין היתר, בכפוף לשיקולים תקציביים, מקצועיים וציבוריים של העירייה.

7.         בכפוף לאמור בסעיף 6 לעיל, לא מתחייבת העירייה להעניק את פרס ראש העירייה לאדם או לגורם אחד.

8.         פרס ראש העירייה יוענק ללא התחייבות הזוכה ליצירה כלשהי בשנת זכייתו. ועדת הפרס תשאף לכך שהזוכה יקדיש את זמנו לקידום היצירה ופיתוח השפה העברית.  

9.         ועדת הפרס תהיה רשאית להחליט על תוספות או שינויים בתקנון הפרס.

10.     מועמדות לפרס ראש העירייה תוגש על ידי המועמד עצמו או על ידי גורם שלישי אשר קיבל את הסכמתו של המועמד טרם הגשת המועמדות. הגשת המועמדות תיעשה בהתאם לנוהלי פרס ראש העירייה.

 

 

 

תנאי סף למועמדות

11.     המועמד הוא אזרח או תושב מדינת ישראל והמתגורר בה דרך קבע; לעניין מגורי הקבע, ועדת הפרס וחבר השופטים של ועדת הפרס, יהיו רשאים לקחת בחשבון תקופת היעדרות מישראל שאינה פוגעת בזיקה המשמעותית של המועמד לישראל.

12.     מועמדות לפרס ראש העירייה תתייחס אך ורק לאדם שהוא בין החיים.

13.     מי שעשייתו השאירה חותם הטבוע בשפה העברית.

14.     היצירה אשר תוגש לשם קבלת פרס ראש העירייה מחייבת מינימום של שלוש שנים עשייה מוכחת.

 

ועדת הפרס

15.     ועדת הפרס תמנה 7 חברים.

16.     הרכב ועדת הפרס:

16.1            ראש עיריית ראשון לציון יהיה חבר בוועדת הפרס וישמש כיו"ר שלה.

16.2            מחזיק תיק התרבות במועצת העיר ראשון לציון יהיה חבר בוועדת הפרס.

16.3            שניים מחברי וועדת הפרס, לפחות, יהיו אנשי אקדמיה מתחום השפה, הספרות או היצירה בשפה העברית.

16.4            שלושה מחברי וועדת הפרס יהיו מעובדי עיריית ראשון לציון או מעובדי החברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מ (להלן:"החברה העירונית").

16.5            ששת חברי ועדת הפרס המפורטים בסעיפים 16.2 עד 16.4 לעיל, ימונו על ידי ראש עיריית ראשון לציון  מידי שנה מחדש ובלבד שבשנה זו יוענק פרס ראש העירייה.

17.     יו"ר ועדת הפרס ישב בראש כל ישיבה של ועדת הפרס.

18.     מנהלת הרשות לתרבות בחברה העירונית תשמש כרכזת וועדת הפרס וחבר השופטים של ועדת הפרס.

19.     ועדת הפרס תמליץ ליו"ר ועדת הפרס על המועמדים המתאימים לכהן כחברים בחבר השופטים של וועדת הפרס. הפנייה ומינוי מועמדים לחבר השופטים תהיה על ידי יו"ר וועדת הפרס כקבוע בסעיף 30 להלן.

20.     וועדת הפרס תאשר את המועמד אשר נבחר על ידי חבר השופטים כמתאים ביותר ותכריז עליו כזוכה בפרס ראש העירייה.

21.     וועדת הפרס תאשר גם את המועמד אשר דורג על ידי חבר השופטים בעדיפות שנייה, כך שאם מכל סיבה שהיא לא יוכל המועמד שנבחר במקום הראשון לזכות בפרס ראש העירייה, יוענק פרס ראש העירייה למועמד בעדיפות השנייה.

22.     מובהר, כי המועמד אשר דורג במקום השני לא יזכה בפרס כלשהו וכן כי דבר בחירתו למקום השני לא  יפורסם כלל.

23.     במקרה בו יהיה שוויון או מחלוקת בהצבעות ועדת הפרס יהיה ליו"ר ועדת הפרס קול מכריע.

24.     ועדת הפרס תאשר את הזוכה בפרס ראש העירייה עד שבעה ימים טרם מועד מתן פרס ראש העירייה.

 

 

25.     חבר ועדת הפרס לא יהיה נתון לחשש לניגוד עניינים ולא יגיש מועמדות לפרס ראש העירייה באותן שנים בהן כיהן כחבר ועדת הפרס. התעורר חשש לניגוד עניינים, יתפטר חבר וועדת הפרס או יביא את העניין בפני יו"ר ועדת הפרס אשר יכריע באישור היועץ המשפטי של החברה העירונית בדבר קיום חשש לניגוד עניינים או העדרו של חשש כזה. נמצא חשש כאמור יתפטר חבר ועדת הפרס.

26.     נבצר מחבר ועדת הפרס למלא את תפקידו דרך קבע, לרבות התפטר או נפטר, ימנה חבר הנאמנים חבר אחר במקומו.

 

חבר השופטים של ועדת הפרס

27.     תפקידו של חבר השופטים הינו לבחור מכל המועמדים אשר יגישו מועמדותם את המתאים ביותר לזכייה בפרס ראש העיר. המועמד אשר יבחר על ידי הוועדה המקצועית כמועמד המתאים ביותר לזכייה בפרס ראש העירייה יועבר לאישור ועדת הפרס.

28.     ועדת הפרס תמליץ מידי שנה על מועמדים ראויים להיות חברים בחבר השופטים וזאת על פי סדר העדיפויות שיקבע על ידי ועדת הפרס.

29.     הרכב חבר השופטים יכלול מחמישה חברים:

29.1            מנכ"ל החברה העירונית;

29.2            ארבעה חברים שעיסוקם עולם השפה, היצירה והתרבות העברית על כלל גווניה וזרמיה שאחד מהם, לכל הפחות, יהיה איש אקדמיה מתחום השפה והספרות העברית;

30.     יו"ר ועדת הפרס יפנה למועמדים בבקשה להתמנות כחברים בחבר השופטים לפי סדרי העדיפויות אשר יקבע על ידי ועדת הפרס וימנה את חברי חבר השופטים.

31.     החברים בחבר השופטים חייבים לשמור בסודיות הן את עובדת מינויים לכהן בחבר השופטים והן את מהלך עבודתם, לרבות זהות המועמדים, עד לאחר פרסום שמות הזוכה/ים בפרס ראש העירייה לאותה שנה.

32.     יו"ר ועדת הפרס, או מי מטעמו, ישתתף בישיבות חבר השופטים ויציג בפניהם את מטרות פרס ראש העירייה ונהליו.

33.     חברי חבר השופטים יעיינו בשאלונים ובחומרים שיועברו לעיונם זמן סביר טרם הישיבה הראשונה בצורה יסודית וראויה.

34.     לקראת ישיבת חבר השופטים, יערוך כל חבר את נימוקיו לרשימת המומלצים לפרס ראש העירייה מטעמו. רשימה זו תועבר לפני ישיבת חבר השופטים, לרבות הנימוקים לבחירתו.

35.     חבר השופטים יתכנס בהרכב מלא לשם בחירת הזוכה בפרס ראש העירייה.

36.     חבר השופטים יקבע את זהות המועמדים אשר דורגו במקומות הראשון והשני על ידי חבר השופטים.

37.     שני המועמדים, כאמור בסעיף 36 לעיל, יעלו לאישור וועדת הפרס כזוכה וכמועמד השני בטיבו, כך שאם מכל סיבה שהיא לא יוכל המועמד שנבחר כזוכה לזכות בפרס ראש העירייה, יוענק פרס ראש העירייה למועמד השני בטיבו.

38.     למען הסר ספק, יובהר כי המועמד אשר דורג במקום השני לא יזכה בפרס כלשהו וכן דבר בחירתו למקום השני לא  יפורסם כלל.

39.     חבר השופטים יקבל את החלטותיו בהצבעת רוב.

40.     בתום ישיבתו האחרונה יערוך חבר השופטים "פרוטוקול החלטות" הכולל את נימוקי ההחלטות עליו יחתמו כל החברים בחבר השופטים.

41.     חבר בחבר השופטים לא יהיה נתון בחשש לניגוד עניינים בשיפוט המועמדויות שהוגשו להענקת פרס ראש העירייה, ולא יגיש מועמדות לפרס ראש העירייה באותה שנה בה כיהן כחבר בחבר השופטים. התעורר חשש לניגוד עניינים בשיפוט המועמדים שהוגשו, יתפטר החבר בחבר השופטים.

42.     נבצר מחבר בחבר השופטים למלא את תפקידו דרך קבע, לרבות התפטר או נפטר, ימנה יו"ר וועדת הפרס חבר אחר במקומו.

 

נהלי פרס ראש העירייה

43.     החברה העירונית תדאג לפרסם זמן סביר טרם הענקת פרס ראש העיירה מודעה מתאימה בעיתונות היומית הארצית ובכלי התקשורת וכן באופן מקוון באתר העירוני ובאתרים רלוונטיים לתחום הפרס   טרם מועד מתן הפרס. המודעה האמורה תודיע לציבור על האפשרות להגיש מועמדות לפרס ראש העירייה.

44.     המבקש להגיש מועמדות יפנה על פי ההנחיות שתפורסמנה במודעה לקבלת שאלון ותקנון הפרס. מועמד לפרס יתבקש לצרף בדף נלווה ומודפס את רשימת יצירותיו, בחלוקה לפי: שם היצירה, סוגה, שם ההוצאה ושעת ההוצאה.

45.     החברה העירונית תדאג למסור את שאלוני המועמדים ונספחיהם לחברי הוועדה המקצועית ו/או וועדת הפרס זמן סביר מראש לפני ישיבתם הראשונה.

46.     החברה העירונית תהיה אחראית לארגון הפקת תהליך מתן פרס ראש העירייה במסגרת כנס השפה העברית החל בראשון לציון או במועד אחר כפי שיורה ראש העירייה.

47.     כאמור, הענקת פרס ראש העירייה תיערך במעמד פומבי במהלך כנס השפה העברית אשר נערך מידי שנה בראשון לציון.

48.     הודעה על החלטת ועדת הפרס תימסר לזוכה/ים בלבד. פרס ראש העירייה ישולם לזוכה/ים בהתאם ובכפוף לנוהלי התשלום בעיריית ראשון לציון.

49.     התקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

 

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד